Документи

Нормативни документи

Преглед
Правилник за дейността на детска градина 128 "Феникс"
Преглед
Правилник за вътрешния трудов ред на детска градина 128 "Феникс"
Преглед
План за подкрепа на деца, учители и родители и превенция на насилието за учебната 2023/2024 година
Преглед
План за безопасност на движение по пътищата за учебната 2023/2024 година
Преглед
План за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 година на детска градина 128 "Феникс"
Преглед
Програма за приобщаващо образование за учебната 2023/2024 година
Преглед
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвимите групи за учебната 2023/2024 година
Преглед
Програмна система на детска градина 128 "Феникс"
Преглед
Стратегия за развитие на детска градина 128 "Феникс" за периода 2020-2025 .
Преглед
Механизъм за превенция на тормоза и насилието в детска градина 128 "Феникс"
Преглед
Модел за адаптация на децата при постъпване в детска градина 128 "Феникс"
Преглед
Етичен кодекс на училищната общност на детска градина 128 "Феникс"
Преглед
Годишен план за учебната 2023/2024 година на детска градина 128 "Феникс"
Преглед
График на учителите и педагогическите специалисти в детска градина 128 "Феникс"
Преглед
Дневен режим на яслена група
Преглед
Дневен режим на градинска група
Преглед

Отчет .2024

Преглед

Отчет Март.2024

Преглед

Отчет 10.2023

Преглед

Отчет 12.2023