Прием

         Приемът в Детска градина №128 "Феникс" се осъществява при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

За предстоящата учебна година 2024 – 2025г.  ще функционират:

В централна сграда: 
1 първа група -  набор 2021 
2 втори групи – набор 2020 
2 трети групи – набор 2019 
1 четвърта група – набор 2018 

Във филиал: 
1 яслена група – набор 2022 
1 първа група – набор 2021 
1 трета група – набор 2019 
1 четвърта група – набор 2018